Arbetsmiljöpolicy för Nordiska Musikgymnasiet

Målet med vårt arbetsmiljöarbete är att skapa en fysiskt, psykiskt och socialt sund och utvecklande arbetsplats för samtliga medarbetare och elever. Att driva ett systematiskt arbete för att förebygga risker för arbetsskador och arbetsrelaterad ohälsa.

Alla våra medarbetare ska ta ett personligt ansvar för att medverka till en god arbetsmiljö. Därmed är det viktigt att samtliga anställda känner sig delaktiga och välinformerade om skolans verksamhet och rutiner.

Arbetsmiljöarbetet ska vara integrerat i verksamheten och vara en naturlig del i det dagliga arbetet. Eventuella arbetsmiljöproblem ska så långt möjligt lösas på arbetsplatsen genom ett kontinuerligt och nära samarbete mellan ledning, medarbetare och elever.

En välfungerande arbetsmiljö är också en viktig trivselfråga för alla människor som deltar i vår verksamhet och trivseln bidrar till att vår skola får ett gott rykte vilket i sin tur bidrar till att vår skola blir en attraktiv arbetsplats för våra lärare och elever.

Nordiska Musikgymnasiet är en liten skola med snabba beslutsvägar och en öppen dialog. Vår strävan är att varje medarbetare och elev ska kunna känna sig trygg med att kunna påverka och bidra till att god arbetsmiljö skapas och utvecklas.

Arbetsmiljön omfattar fysiska, psykiska, sociala och organisatoriska faktorer. För att främja hälsa och motverka ohälsa sker dialogen på en rad olika sätt såsom personalmöten, medarbetarsamtal, medverkan i arbetet med målformuleringar och strategier.

Arbetsmiljöarbetet ska följa tydliga mål och regelbundet följas upp och utvärderas för att vi ska kunna införa ständiga förbättringar.

Skapad 2005-11-05

Reviderad 2023-05-30

Dokumentansvarig: Monika Kowalska