Arbetsskador och tillbud, rutin

Arbetsskada

Arbetsskada är en skada eller sjukdom som har uppstått p.g.a. olycksfall eller annan skadlig inverkan i arbetet: 

Olycksfall i arbetet En skada som sker genom kortvarig, oförutsedd och oväntad händelse under arbetstid på arbetsplatsen. 

Färdolycksfall Olycksfall som inträffat vid den direkta färden till eller från arbetet eller på färd mellan arbetsplatser.  Sjukdom eller annan ohälsa

En arbetsskada kan också visa sig som fysiska, psykosomatiska samt psykiska skador, sjukdomar och besvär. Exempel på skadlig inverkan som kan ge upphov till arbetssjukdomar är:

– Tunga lyft och olämplig arbetsställning, eller ensidig arbetsställning, som kan ge upphov till ryggbesvär eller skada på muskler och senor.

– Ämnen som kan orsaka allergier eller luftvägsbesvär.

– Buller som kan ge hörselskada

– Hot och våld

Hur anmäls arbetsskador?

Medarbetaren anmäler arbetsskada genom att kontakta verksamhetschefen. Anmälan om arbetsskada innehåller 2 alt 3 moment:

1) Anmälan görs till försäkringsbolaget Länsförsäkringar av arbetstagaren själv

2) Anmälan till Försäkringskassan -En arbetsskada ska också anmälas till Försäkringskassan på blankett ”Anmälan om arbetsskada FK 9210”. Arbetsskadeanmälan ska göras tillsammans med verksamhetschefen och ska undertecknas av denne och skyddsombud. Chefen skickar blanketten till Försäkringskassan. En kopia av anmälan ska lämnas till den skadade/skyddsombud/verksamhetschefen

3) Vid särskilt allvarliga arbetsskador ska även en anmälan till Arbetsmiljöverket göras. Verksamhetschefen ansvarar i så fall för att sådan anmälan görs.

Tillbud

Vad är ett tillbud?

Ett tillbud är en händelse som kunnat leda till personskada. Även om inte någon skadats är tillbudsrapporteringen mycket viktig. Det behöver inte finnas någon fara för person i den aktuella situationen. Ett exempel är en tung stege som faller precis intill en medarbetare eller ett hot om våld som inte realiseras. Tillbud är ofta en följd av brister i arbetsmiljöarbetet. Tillbud ska anmälas av medarbetaren Medarbetaren anmäler tillbud till verksamhetschefen via mail. Utredning av tillbud Ett av de viktigaste syftena med att anmäla tillbud är att förhindra att de upprepas och nästa gång skadar någon. För att kunna förhindra det måste man ta reda på vad som orsakat tillbudet och vilka åtgärder som behöver vidtas för att det inte ska hända igen. För att förstå orsakerna behöver man som chef ta hänsyn till både direkta orsaker (som är helt uppenbara), men också mer grundläggande och bakomliggande orsaker. Utifrån detta ska chefen vidta nödvändiga kortsiktiga och långsiktiga åtgärder för att förhindra framtida skador och tillbud. Tillbud som helt saknar samband med förhållandena i arbetet behöver inte utredas utan avslutas direkt. Vid allvarliga tillbud ska även en anmälan till Arbetsmiljöverket göras. Verksamhetschefen ansvarar i så fall för att sådan anmälan görs.

Länk till mer information gällande anmälan av arbetsskada: https://www.av.se/om-oss/lattlast/anmal-arbetsskador/