Fördelning av arbetsmiljöuppgifter, rutin

Nordiska Musikgymnasiet är en relativt liten arbetsplats med en personalstyrka på ca 15 personer som regelbundet befinner sig på arbetsplatsen. Utöver det finns det ett antal timanställda lärare som har enskilda lektioner i musik en gång i veckan.

Alla medarbetare och elever ska känna sig delaktiga i skolans arbetsmiljöarbete och löpande rapportera problem och ev. förbättringsförslag till verksamhetschefen alt skyddsombudet. Det är viktigt att problem och brister samt ev risker som uppstår mellan skyddsronderna uppmärksammas snarast så att dessa kan åtgärdas.

Verksamhetschefen har övergripande ansvar i arbetsmiljöarbetets gång enligt följande punkter:

• bedriva hälso- och arbetsmiljöarbetet inom förvaltningen enligt rutinerna för systematiskt arbetsmiljöarbete

• känna till skolans policy/styrdokument inom hälsa och arbetsmiljö och arbeta i enlighet med dessa

• klargöra fördelning av arbetsmiljöuppgifter till andra medarbetare

• organisera arbetsmiljö- arbetsanpassnings- och rehabiliteringsverksamheten

• stimulera hälso- och arbetsmiljöverksamheten bland personalen

• se till att verksamhetens personal fortlöpande får den information och de instruktioner som är nödvändiga för att förebygga ohälsa och olycksfall

• se till att bestämmelserna i arbetsmiljölagen, arbetsmiljöförordningen, samverkansavtalet och andra relevanta lagar och avtal följs och att information om reglerna ges

• se till att Arbetsmiljöverkets författningar samt normer och standard för utrustning och arbetsmetoder följs och att information om reglerna ges

• se till att riskanalyser och riskbedömningar av arbetsmiljön finns och uppdateras

• fortlöpande åtgärda brister i arbetsmiljön genom:

– direktåtgärder

– handlingsplaner

• omedelbart anmäla olyckor och allvarliga tillbud till Arbetsmiljöverket

• se till att eventuella förbud eller föreläggande från Arbetsmiljöverket respekteras och följs

• följa upp sjukfrånvaro och rehabiliteringsarbetet för verksamheten/avdelningen

• genomföra utvecklingssamtal med sina medarbetare

• se till att nyanställda ges nödvändig introduktion och nödvändig utbildning

• samverka med berörda skyddsombud