Förhindra trakasserier, rutin

På Nordiska Musikgymnasiet har vi en likabehandlingsplan, plan mot kränkande behandling. Denna handlingsplan gäller för såväl elever som medarbetare. Planen revideras löpande och lämnas årligen på remiss till elever, vårdnadshavare och medarbetare. På Nordiska Musikgymnasiet tolereras ingen form av kränkande behandling, sexuella trakasserier eller repressalier.

Länk till Likabehandlingsplanen finns här: Likabehandlingsplan

Ansvar och åtgärder

Vem ansvarar?

Arbetsgivaren ansvarar för att det finns en rutin för att hantera diskriminering. Verksamhetschefen ansvarar för att denna rutin är känd av alla medarbetare. Chefen ska se till att nya medarbetare får en bra introduktion så att de finner sig tillrätta på arbetsplatsen. En chef som får kännedom om att en medarbetare anser sig ha blivit utsatt för diskriminering eller trakasserier/sexuella trakasserier eller repressalier är alltid skyldig att utreda saken. Alla medarbetare har en moralisk och medmänsklig skyldighet att agera om diskriminering, trakasserier eller repressalier förekommer. Alla har en skyldighet att behandla varandra på ett respektfullt sätt och bidra till ett bra arbetsklimat. Ingen får medverka till att dölja trakasserier eller diskriminering.

Skyldighet att vidta åtgärder

Om det vid utredningen kommer fram omständigheter som visar att medarbetarens upplevelse är riktig, är arbetsgivaren skyldig att vidta de åtgärder som krävs i syfte att förhindra fortsatt diskriminering eller trakasserier. Åtgärderna kan bl.a. handla om utbildningsinsatser. I allvarligare fall kan även disciplinära åtgärder komma i fråga. I arbetsgivarens åtgärdsskyldighet ingår en skyldighet att följa upp vidtagen åtgärd.

Anmälan

Anmälan kan göras av medarbetare när han eller hon anser sig ha blivit utsatt för diskriminering, trakasserier eller repressalier som har samband med någon diskrimineringsfaktor eller sexuella trakasserier. Anmälan ska alltid göras till chefen. Anmälan kan vara skriftlig eller muntlig. Medarbetaren kan ta hjälp av facklig representant, skyddsombud eller arbetskamrat.

Åtgärder

Om diskriminering, trakasserier eller repressalier sker ska alla inblandade ges möjlighet till hjälp och stöd. Lösningar ska i första hand sökas genom samtal och åtgärder som syftar till att förbättra arbetsförhållandena för de berörda.