Introduktions av nyanställda, rutin

Allmänt om introduktion av nyanställda

Alla som kommer till Nordiska Musikgymnasiet, oavsett om de är nyanställda, praktikanter eller ska arbeta hos oss av andra skäl, ska känna sig väntade och välkomna. Det följer av vår värdegrund. Hur man blir bemött som nyanställd, präglar intrycket av Nordiska Musikgymnasiet som arbetsgivare. Det första intrycket är ofta svårt att ändra på och därför är det av stor vikt att alla nyanställda får en genomtänkt introduktion. Introduktionen ska skapa en positiv utvecklingsprocess som ska se till att den nyanställde får en bra start hos oss.

Syfte och mål

Syftet med riktlinje för introduktion av nyanställda på Nordiska Musikgymnasiet är att den nyanställde ska känna sig välkommen, få en helhetsbild av oss som arbetsgivare samt få kännedom om vilka krav och förväntningar som finns. Den nyanställde ska snabbt känna sig delaktig, effektiv och värdefull. Vilka omfattas Introduktionen ska genomföras vid nyanställning, både vid extern och intern rekrytering. En nyanställd som känner sig önskad, delaktig och värdefull är en effektiv medarbetare som gärna stannar kvar. Introduktionen ska ses som ett led i personalutvecklingen och ska kontinuerligt följas upp. Det är viktigt att använda introduktionen till att förtydliga och förankra arbetsgivarens krav och förväntningar på den nyanställde och tjänsten. Introduktionens längd avgörs utifrån befattning och det är upp till ansvarig chef att göra en grundlig introduktionsplan.

Innehåll

Introduktionen sker på två nivåer:

Organisationsövergripande introduktion

Innehållet i denna del av introduktionen är av generell natur och ska ges till alla nyanställda. Innehållet berör främst Nordiska Musikgymnasiets vision och värdegrund samt övergripande regler samt förmåner.

Verksamhetsspecifik introduktion

Denna del av introduktionen är anpassad efter den enhet som medarbetaren ska arbeta i och tar upp sådant som är av betydelse på den aktuella arbetsplatsen för att medarbetaren ska vara trygg i sitt arbete på sin egen arbetsplats. Introduktionen i denna del kan innehåll information om exempelvis lokaler, larmhantering, nyckelhantering, instrument mm

Introduktion av nya chefer Syftet med särskild chefsintroduktion är att den nyanställde chefen ska få bästa förutsättningar att så snart som möjligt få skapa positiva resultat. Introduktionen för nya chefer sker på verksamhets- och arbetsplatsnivå.. Introduktionen av nya chefer anpassas individuellt eftersom nyanställda chefer har olika förutsättningar. Det kan gälla olika system, arbetssätt, specifika regelverk, stöd med mera. Behovet av kompletterande utbildningar ska särskilt uppmärksammas.

Handledare

I samband med alla nyanställningar eller mottagande av praktikanter ska en specifik person på arbetsplatsen utses – en handledare – som tar hand lite extra om den nya individen för att vederbörande ska komma in i arbetet och arbetsuppgifterna så smidigt som möjligt samt ha någon att vända sig till.

Uppföljning

Ca tre månader in i den nyanställdes anställning ska verksamhetschefen hålla ett uppföljningssamtal. Detta för att kunna följa upp introduktionen och boka in kompletterande aktiviteter men också för att stämma av förväntningar och få insikt hur den nyanställde upplevt sin första tid på arbetet. Uppföljningssamtalet syftar till att kunna planera för fortsatt utveckling.

Ansvar

Rekryterande chef har yttersta ansvaret för att den nyanställde får en lämplig introduktion.