Riksbedömningar, rutin

När riskbedömningar ska genomföras

Arbetsgivaren har ansvar för att regelbundet undersöka arbetsplatsen och bedöma riskerna. Riskbedömningen ska alltid vara skriftlig. Den bör leda till förslag på åtgärder för att få bort eller minska riskerna. Kan de inte åtgärdas på en gång ska det skrivas upp i en handlingsplan. De åtgärder som har genomförts ska följas upp och kontrolleras för att säkerställa att bristen eliminerades eller minskade till en godtagbar nivå. Riskbedömning kan beskrivas som en process i fyra steg:

1. undersöka

2. riskbedöma

3. åtgärda

4. kontrollera

Det ska göras regelbundet av arbetsgivare och anställda tillsammans. Den årliga genomgången av arbetsmiljön, så kallad skyddsrond, hanteras enligt särskild rutin.

Lagkrav

Så här säger Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete:

”När ändringar i verksamheten planeras, skall arbetsgivaren bedöma om ändringarna medför risker för ohälsa eller olycksfall som kan behöva åtgärdas”.

De ändringar som föreskrifterna avser är exempelvis personalförändringar, nya arbetstider och arbetsmetoder, andra organisationsförändringar, om- och nybyggnation samt ny utrustning. Det handlar om ändringar som inte utgör del av den dagliga, löpande verksamheten. Riskbedömningen ska utgå från den planerade ändringen och de eventuella risker för ohälsa och olycksfall som ändringen kan medföra. Riskbedömning ska göras innan förändringen genomförs och avse tiden efter genomförd förändring. Observera att förändringsarbete i sig kan utgöra en risk för ohälsa.

Ansvar

Det är arbetsgivarens ansvar att se till att alla faktorer i arbetsmiljön vägs in vid riskbedömningen.

Vilka som deltar

Att riskbedömning görs enligt Arbetsmiljöverkets regler är ett arbetsgivaransvar. Det är verksamhetschefen som har arbetsmiljöansvaret och som ansvarar för att riskbedömningen görs och att den blir korrekt gjord. De medarbetare som omfattas av förändringen medverkar vid behov. Skyddsombudet ska delta i planeringen av det kommande arbetet.

Genomförandet

Nordiska Musikgymnasiet använder mallar för genomförande av riskbedömningar.

Särskilt om riskbedömningar avseende arbetsmiljön för chefer och arbetsledare

När chefers och arbetsledares arbetsmiljö undersöks ur organisatoriskt och socialt hänseende, ska även minst nedanstående punkter beaktas: 

Krav i arbetet 

I vilken mån resurser är anpassade efter kraven 

Vilka arbetsuppgifter som prioriteras när den tillgängliga tiden inte räcker till för att alla arbetsuppgifter ska utföras 

Vem chefen/arbetsledaren vända sig till för att få hjälp och stöd i arbetet, inklusive administrativ och teknisk hjälp

Handlingsplan och åtgärder

Vissa risker är mindre farliga och enkla att åtgärda. Andra risker är mer allvarliga eller kräver en större insats för att åtgärdas. För dessa måste en skriftlig handlingsplan tas fram. AV handlingsplanen ska kunna utläsas vad som ska göras, när det ska vara färdigställt och vem som ansvarar för genomförande och uppföljning. Uppföljning av åtgärder Oavsett om någon handlingsplan tagits fram eller inte, ska de planerade åtgärderna följas upp. – Har de genomförts som bestämts? – Finns behov av ytterligare åtgärder? Det är verksamhetschefen som ansvarar för att uppföljning och eventuell korrigering/komplettering görs.

Dokumentation

Chefen ansvarar för att riskbedömningen dokumenteras i enlighet med lagkrav samt att ifyllda checklistor arkiveras digitalt i den särskilda mappstruktur för det systematiska arbetsmiljöarbetet.