Rutin för SAM på NMG

Inledning

I denna rutin beskrivs Nordiska Musikgymnasiets grundläggande aktiviteter för att skapa en bra och säker arbetsmiljö. Syftet med riktlinjerna är att sprida kunskap om hur chefer och skyddsombud ska bedriva det systematiska arbetsmiljöarbetet så att det blir en självklar och naturlig del av verksamheten. Ett systematiskt arbetsmiljöarbete handlar om att i samspel och samverkan med medarbetare och skyddsombud: • identifiera och bedöma fysiska, organisatoriska och sociala risker i befintlig verksamhet • göra riskdömningar inför planerade förändringar • genomföra åtgärder för att utveckla och förbättra arbetsmiljöförhållanden • upprätta handlingsplaner för de åtgärder som inte kan genomföras direkt • följa upp att genomförda åtgärder givit önskat resultat. Kraven på hur SAM ska bedrivas finns beskrivet i Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2001:1.

Rutiner

Rutinerna ska tala om vad som ska göras, hur det ska göras, vem som ska göra det och när det ska göras. I arbetet med att ta fram rutiner är det viktigt att se till att de har koppling till andra rutiner och aktiviteter i verksamheten så att arbetsmiljöarbetet blir en naturlig del i det dagliga arbetet. Rutiner ska finnas inom följande områden:

 • Övergripande rutin för det systematiska arbetsmiljöarbetet – Vi strävar efter att skapa ett långsiktigt och hållbart arbetsliv för samtliga medarbetare genom att arbetsmiljön på alla nivåer är trygg, säker och väl anpassad till människors olika förutsättningar och behov. • Vi verkar för att systematiskt utveckla och förbättra den fysiska, sociala och organisatoriska arbetsmiljön i vår verksamhet samt för att skapa en arbetsmiljö där vi känner arbetsglädje, delaktighet och där medarbetarnas resurser tas tillvara och utvecklas. • Vi fokuserar på ett förebyggande och hälsofrämjande arbetsmiljöarbete vilket innebär att vi utvecklar hälsa och stärker friskfaktorer på vår arbetsplats.
 • Introduktion av nyanställda – En bra introduktion är viktig, både för den nyanställde och för arbetsgruppen. Introduktionen ska planeras och genomföras så att den nye medarbetaren får en bra start som leder till framgång i arbetet.
 • Genomförande av skyddsronder – Skyddsronder genomförs systematiskt under året i syfte att undersöka arbetsmiljön och för att identifiera och åtgärda risker för ohälsa. Enligt årsplanen för SAM framgår när skyddsronder ska genomföras tillsammans med skyddsombud. Brister som upptäcks ska åtgärdas och för brister som inte kan åtgärdas omedelbart ska en handlingsplan tas fram. All dokumentation sker i Nordiska Musikgymnasiets digitala arbetsmiljösystem . Resultatet ska alltid återkopplas till medarbetarna.
 • Undersökningar och riskbedömningar –
 • Fördelning av arbetsmiljöuppgifter
 • Hantering av arbetsskador och tillbud
 • Rehabilitering
 • Hot och våld
 • Första hjälpen och krisstöd
 • Kränkande särbehandling och trakasserier
 • Ledningens genomgång

Forum för arbetsmiljöarbete

På Nordiska Musikgymnasiet (NMG) används följande forum och metoder för att arbeta med arbetsmiljöfrågor i verksamheten:

 • PG möten
 • MG möten
 • Skyddsronder
 • Undersökningar vid förändringar
 • Medarbetarsamtal
 • Årlig uppföljning av SAM