Skyddsronder, rutin

Allmänt om skyddsronder

Enligt arbetsmiljöförordningen 1977:1116 § 7 ”…, bör regelbunden översyn ske genom skyddsrond ”. Skyddsrondens syfte är att genom en systematisk granskning identifiera risker och problem på arbetsplatsen. Skyddsronden är ett komplement till det normala arbetsmiljöarbetet och en av flera metoder för att undersöka risker och brister i arbetsmiljön enligt kraven i Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete

Skyddsronden, rutin

För skyddsronderna används en checklista framtagen via prevent.se I årshjulet för SAM på NMG framgår när skyddsronden ska genomföras. I skyddsronden deltar verksamhetschefen och skyddsombudet.