Verksamhetschefens genomgång, rutin

Syfte

Syftet med verksamhetschefens genomgång är att göra en systematiserad och grundlig en översyn av arbetsmiljöarbetet för att se om det finns brister som behöver åtgärdas.

Definitioner

Den årliga uppföljningen av arbetsmiljöarbetet är en uppföljningsprocess som ska säkerställa att Nordiska Musikgymnasiet lever upp till föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete och att arbetsmiljöarbetet har fungerat bra under det gånga verksamhetsåret.

Innehåll

I september varje år genomför verksamhetschefen en årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet avseende föregående verksamhetsår. Den årliga uppföljningen ska minst granska och säkerställa att NMG har och gör följande delar i det systematiska arbetsmiljöarbetet: 

samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare, 

arbetsmiljöpolicy för arbetsmiljöarbetet, 

rutiner för arbetsmiljöarbetet, 

fördelning av arbetsmiljöuppgifter, 

kunskaper i arbetsmiljöarbetet, 

undersökningar av arbetsförhållande, 

riskbedömningar med handlingsplaner, 

rapportering och utredning av tillbud och olyckor, 

årlig uppföljning, 

tar in extern sakkunskap inom arbetsmiljöområdet om och när det behövs, 

säkerställer att genomförda åtgärder får effekt, 

säkerställer att all dokumentation är känd och aktuell.

Utöver detta ska NMG i samband med den årliga uppföljningen, också kontrollera att arbetsgivaren har anmält allvarliga tillbud och olyckor till Arbetsmiljöverket och att förteckningen över den lagstiftning och de föreskrifter vi omfattas av på arbetsmiljöområdet är aktuell.

Ansvar och deltagande

Ansvarig för att genomföra den årliga uppföljningen verksamhetschefen. Vid den årliga uppföljningen ska skyddsombud och eventuellt andra arbetstagarrepresentanter vara med. Vid behov kan företrädare för elevhälsa delta som yttre resurs.

Dokumentation

Vid den årliga uppföljningen ska checklistan Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet användas som underlag.

Länk till checklistan finns här: Årlig uppföljning

Om den årliga uppföljningen visar att det finns brister ska dessa åtgärdas. Åtgärderna ska tidsättas och följas upp. Resultatet av den årliga uppföljningen ska dokumenteras i mallen. Uppföljningen arkiveras digitalt i mappstrukturen för systematiskt arbetsmiljöarbete.

Skapad 2005-11-05

Reviderad 2023-05-30

Dokumentansvarig: Monika Kowalska