Rutiner vid klagomål

Möjlighet att lämna klagomål mot utbildningen finns reglerat i Skollagens Kapitel 4 § 8. På Nordiska Musikgymnasiet sker det genom att vårdnadshavare, elever och andra intressenter ges möjlighet att muntligt eller via blankett lämna klagomål på Nordiska Musikgymnasiets verksamhet. I syfte att utveckla och förbättra verksamheten är det angeläget att klagomål kommuniceras med den det berör. Lämpligen sker detta genom ett samtal mellan berörda i nära anslutning till den händelse som lett till att klagomål framförs. Klagomål från elever, vårdnadshavare eller annan intressent lämnas till berörd lärare eller annan berörd personal. Gäller det hel skola vänder man sig till rektor. Klagomål gällande rektors tjänsteutövning lämnas skriftligt till Nordiska Musikgymnasiets styrelse via expeditionen. När skriftligt klagomål framförs ska särskild blankett användas. Blanketten finns på skolans expedition. Blanketten lämnas ifylld till ansvarig person inom berörd verksamhet (se andra stycket), som också ansvarar för att utredning sker och lämnar skriftligt svar inom tre veckor till den som inlämnat klagomålet.