Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)

Systematiskt arbetsmiljöarbete definieras i föreskrifterna AFS 2001:1 som “arbetsgivarens arbete med att undersöka, genomföra och följa upp verksamheten på ett sådant sätt att ohälsa och olycksfall i arbetet förebyggs och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås”. Arbetsgivaren har huvudansvaret för arbetsmiljön och för att arbetsmiljöarbetet bedrivs systematiskt.

Att undersöka, riskbedöma, åtgärda och följa upp är centralt i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Med det menas att arbetsgivaren ska undersöka vilka risker som finns på arbetsplatsen och åtgärda dem så att ingen drabbas av en olycka eller av ohälsa. Därefter kontrolleras åtgärderna, så att man är säker på att riskerna har försvunnit eller minskats så mycket det går.

Det är viktigt att det systematiska arbetsmiljöarbetet är en självklar och naturlig del av verksamheten. Det är också angeläget att alla anställda och elever är engagerade och aktiva i arbetsmiljöarbetet. I arbetsmiljölagen står att arbetstagare och arbetsgivare ska samverka för att åstadkomma en god arbetsmiljö. Arbetstagarna har av naturliga skäl oftast en bra kännedom om riskerna i sitt dagliga arbete och bra förslag på åtgärder. Arbetstagarens delaktighet i arbetet ger också bra förutsättningar till ett framgångsrikt genomförande av åtgärderna.

Kraven på hur SAM ska bedrivas finns beskrivet i Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2001:1.

På Arbetsmiljöverkets hemsida återfinns  lagar och andra regler som gäller i arbetsmiljöarbetet.

Årshjul för Nordiska Musikgymnasiet (ladda ner excel)

Policy och riktlinjer

Rutiner

Skapad 2005-11-05

Reviderad 2023-05-30

Dokumentansvarig: Monika Kowalska